Om Mot målet

fleramotmalet1juni13

Mot målet är utvecklat för utbildning i svenska för invandrare (sfi), studieväg 2, kurs B, men kan även användas på andra studievägar och i olika studieformer såsom lärcentrum och självstudier.

Mot målet tar sin utgångspunkt i de fem språkfärdigheterna hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet.

I textboken finns tydliga kompetensmål, checklistor och uppgifter. Texterna består av verklighetsnära språkhandlingar med anknytning till vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Stor vikt läggs vid inlärningsstrategier och språklig medvetenhet. Materialet är omfattande med övningar och uppgifter speciellt utformade för att bygga upp den språkliga kompetensen som behövs för att klara de nationella proven för kurs B och C.

Materialet är utvecklat för elever som har medel till snabb progression. Lärarvägledningen ger bra stöd för att utforma en individuell studieplan och individuell studietakt.

Läromedelspaketet består av:
• Lärobok nivå B (A1/A2)
• Lärobok nivå C (A2/A2+)
• Webbplats med färdighetsövningar, hörförståelse, grammatik och ljud
• Lärarvägledning

I läroböckerna finns en textdel och en övningsdel. I övningsdelen övas grammatik och ordförråd.

Läs mer vår miniguide om Mot målet Hur använder du läromedlet Mot målet? (pdf-fil)